Monday, January 27, 2014

Thaneer Mukkom Bund

Location Spotting
> 23.1 Km From Kottayam
> B/W Kuttanad V/S Vembanad Lake

No comments: